Informacje o projekcie

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 132 osób, (72 kobiet i 60 mężczyzn) bezrobotnych lub biernych zawodowo, powyżej 30 roku życia zamieszkujących wyżej wymienione powiaty w województwie małopolskim w okresie od 01.06.2016 do 31.12.2017 r., będących osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnymi, długotrwale bezrobotnymi, niskowykwalifikowanymi i kobietami.

GRUPA DOCELOWA:

Grupą docelową projektu są 132 osoby fizyczne, pozostające bez pracy tj. osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, w tym:

 • 104 os. bezrobotne,
 • 28 os. biernych zawodowo,

w tym dodatkowo należących do grupy:

 • 18 os. długotrwale bezrobotnych,
 • 66 os. powyżej 50 roku życia,
 • 15 os. o niskich kwalifikacjach,
 • 12 os. niepełnosprawnych.

Zamieszkujących wyłącznie na obszarze powiatów, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego tj.:

 • brzeski
 • chrzanowski
 • dąbrowski
 • gorlicki
 • limanowski
 • miechowski
 • nowosądecki
 • nowotarski
 • olkulski
 • oświęcimski
 • proszowicki
 • tatrzański
 • wadowicki
 • tarnowski
 • myślenicki

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

 • Kompleksowe wsparcie doradczo – motywacyjne polegające na wypracowaniu Indywidualnego Planu Działania.
 • Indywidualne i kompleksowe wsparcie psychologa.
 • Indywidualne i kompleksowe wsparcie Trenera Pracy.
 • Indywidualne i kompleksowe wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego.
 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy.
 • Kursy i szkolenia zakończone egzaminem kwalifikacyjnym.
 • 3-miesięczne płatne staże zawodowe zgodne z tematyką odbytych szkoleń.