KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE?

Projekt skierowany jest do 132 osób bezrobotnych, biernych zawodowo i długotrwale bezrobotnych powyżej 30 roku życia zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatów, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego tj.:

 • brzeski
 • chrzanowski
 • dąbrowski
 • gorlicki
 • limanowski
 • miechowski
 • nowosądecki
 • nowotarski
 • olkulski
 • oświęcimski
 • proszowicki
 • tatrzański
 • wadowicki
 • tarnowski
 • myślenicki

CO ZYSKA UCZESTNIK PROJEKTU?

Korzystając z różnych form wsparcia w ramach projektu mają Państwo niepowtarzalną szansę zakończyć z sukcesem okres trudnych zmian w swoim życiu. Sukces ten mierzony będzie nie tylko nową pracą, ale także większą wiedzą o sobie samym, nowymi umiejętnościami i konkretnymi planami przyszłego rozwoju. Każda z osób przystępująca do programu otrzyma:

 • Indywidualny Plan Działania
 • Specjalistyczne wsparcie motywacyjno – doradcze
 • Pośrednictwo pracy
 • Kursy/szkolenia zawodowe
 • Zwrot kosztów dojazdy
 • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

PONADTO:

 • Zmotywujemy Cię do działania
 • Pomożemy zdobyć poszukiwane kwalifikacje w województwie małopolskim
 • Zaproponujemy odpowiednie oferty pracy/stażu w ciągu zaledwie 4 miesięcy od przystąpienia do projektu

a całe wsparcie otrzymasz bezpłatnie!


JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?

Należy wypełnić odpowiednie dokumenty oraz dostarczyć ich skany na adres e-mail: nowekawlifikacje@kompass-consulting.pl, a następnie po akceptacji do biura projektu w oryginale - listownie lub osobiście.

Uwaga: uczestnik projektu może korzystać z wsparcia dopiero po dostarczeniu kompletu dokumentów do biura projektu.

Komplet dokumentów składa się z:

 • Formularz zgłoszeniowy [POBIERZ]
 • Regulamin projektu [POBIERZ]
 • Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy wszystkich uczestników/uczestniczek) [POBIERZ]
 • Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku (dotyczy wszystkich uczestników/uczestniczek) [POBIERZ]
 • Kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia zgodnie z Dz.U.2011 nr 127 poz.721 z późn.zm. i Dz.U.2011 nr 231 poz.1375 z późn.zm. (dotyczy jedynie osób niepełnosprawnych)
 • Oświadczenie o niepełnosprawności (dotyczy jedynie osób niepełnosprawnych nieposiadających dokumentów wymienionych w pkt. 5) [POBIERZ]
 • Zaświadczenie o rejestracji w urzędzie pracy wydane przez urząd pracy ze wskazaniem daty rejestracji (dotyczy jedynie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy)
 • Oświadczenie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy (dotyczy jedynie osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) [POBIERZ]
 • Oświadczenie osoby biernej zawodowo (dotyczy jedynie osób biernych zawodowo) [POBIERZ]